Samspelet

Sökresultat för: ismoll gay

Ensamstående man från Köpenhamn steveo

Inledning De våldtäktsfall som i Sverige avgörs av domstol är relativt sett fåtaliga och  endast en mindre del av dem som döms för våldtäktsbrottslighet blir föremål  för rättspsykiatrisk undersökning. Ändå är bedömning av våldtäktsmän en  viktig rättspsykiatrisk uppgift. Fallen är — givetvis — sinsemellan olika och  bedömningarna måste rimligtvis komma att variera. Många fall är drama tiska och publiciteten ofta betydande och därtill affektladdad. Ägnar man sig åt rutinbedömningar av våldtäktsmän skaffar man sig intryck och erfaren heter men nödgas konstatera att man har ganska litet säkra kunskaper. Man  tror sig veta att offren åsamkats svårt lidande, men man träffar dem inte. Man  vet också att de gärningsmän man far till undersökning ofta är komplicerade  och på olika sätt otillfredsställda.

Sammanfattning

Inom Lucy Dillons nya roman Lektioner inom kärlek förs vi ännu en passage till den mysiga engelska småstaden Longhampton. Och det vore inte en adekvat Dillon-roman, om det inte också figurerade en och annan hund. Här dyker det upp inte mindre än 20 hemlösa hundar, varav 17 valpar.

DWWW tipsar

Erbjudande till Lag om ändring i brottsbalken. Tvingar man kvinna till samlag igenom våld å henne eller genom hotelse som innebär trängande fara, dömes förut våldtäkt till fängelse, lägst två samt högst tio år. Lika med våld anses att försätta kvin- nan inom vanmakt eller annat sådant tillstånd. Är brottet med hänsyn till kvin- nans förhållande till mannen eller eljest att anse som mindre grovt, dömes förut våldförande till fängel- se i maximal fyra år. Den som, i övrigt fall än i 15 sägs, förmår någon till samlag eller annat känsligt umgänge medelst olaga tvång eller igenom grovt missbruk av dennes beroende ställ- ning eller övar känsligt umgänge tillsammans någon under otillbörligt ut- nyttjande bruten att denne befinner sig i frustration eller annat hjälplöst till- stånd alternativt är sinnessjuk eller sin- nesslö, dömes för frihetskränkande otukt till fängelse inom högst fyra år. Den som medelst olaga tvång förmår annan till sexuellt um- gänge, dömes för sexuellt tvång till fängelse, lägst sex månader samt högst fyra år.

Leave a Reply