Jungfruskydd

Välj rätt index för din indexfond

Ensamstående men 42 år bli speeddate

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter bland homo- och bisexuella samt transpersoner Resultat från befolkningsundersökningen SRHR Publicerad: 24 april Artikelnummer: Folkhälsomyndigheten Sammanfattning I den här rapporten beskrivs resultaten från undersökningen SRHR, där ett representativt urval av Sveriges befolkning, 16—84 år, svarade på frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter SRHR. Studiedesignen i SRHR ger en unik möjlighet att analysera svaren från olika grupper i befolkningen. Homo- och bisexuella samt personer med transerfarenhet är relativt få i SRHR Resultaten för homo- och bisexuella personer behandlades med viktning för att minska skevheter i bortfallet. Samtidigt kan inte viktningen justera för alla skevheter.

Mer i plånboken

Förut vilka dagar kan jag ta ut föräldraledighet? Du kan alltså ta ut föräldradagar även på helgen, men tillsammans vissa begränsningar. Dagarna på sjukpenningnivå kan tas ut under helger förutsatt att de tas ut i samma extension eller lägre även dagarna före samt efter. Det går med andra glosa inte att jobba måndag till fredag och bara ta föräldrapenning på sjukpenningnivå på lördag och söndag. Du kan däremot ta ut föräldrapenning på veckoslutet om du också tar ut det för fredagen och måndagen.

Videos

Utmaningar inom familjerätten Av professor Göran Lind Den svenska familjerätten kommer i framtiden att ställas inför betydande utmaningar. i äktenskapsrätten aktualiseras frågan om giftorättens samt rent av äktenskapets framtid, inom arvsrätten laglottens vara eller inte vara samt inom barnrätten möter etiska utmaningar inom anledning av nya medicinskt tekniska metoder för barnalstring och hänsynstagandet till barnets bästa. I nordiskt samarbete lade lagberedning fram förslag som ledde fram mot lagen om äktenskaps ingående och splittring, vilken jämte regler om äktenskapets ekonomiska rättsverkningar upptogs i års giftermålsbalk GB. Inom barnrätten infördes lag om avkomma utom äktenskap och lag om avkomma i äktenskap, regler som sedermera inneha ersatts med års föräldrabalk FBvilken inom sin tur undergått väsentliga förändringar. Fortsättningsvis följde efter förslag av lagberedningen års arvslag, års testamentslag och års författning om boutredning, vilka upptogs i års ärvdabalk ÄB som fortfarande till stora delar utgör gällande rätt. Under framtid delen av talet har utvecklingen präglats av ett fjärmande från en kristen värdegrund till en liberal ideologi tillsammans större frihet för den enskilda individen och neutralitet i förhållande till annorlunda samlevnadsformer och moraluppfattningar. Individens rättigheter inneha ytterligare stärkts genom inkorporerandet i svensk rätt av Europakonventionen om skydd förut de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. Samtidigt har det mångkulturella samhället blivit alltmer påtagligt. Inom äktenskapsrätten behandlas neutralitetsideologins möte med nya samlevnadsformer som ogift samboende, samkönade relationer och polygama gifte vilka ytterst väcker frågan om äktenskapet behövs i en framtid?

Leave a Reply